Polityka prywatności i RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz kontaktowy jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Merkury” Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku, posiadająca adres: ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, 48-200 Prudnik, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000159527, NIP: 7551824456 (dalej: Administrator). Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) Administrator nie moglibyśmy udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie do nas zostało skierowane.


W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu przesyłania informacji o naszych produktach i usługach (informacji handlowych) drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych wówczas jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda wyrażona przy formularzu.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania. Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykorzystuje ich w celu profilowania.


Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te będziemy wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 5 lat liczonych od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych możemy przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.